Kagawad Noly R. Tuazon Lupon sa Pananalapi (Committee on Appropriation)       - Chairman

 Lupon sa Kalusugan (Committee on Health)                 - Member

 Lupon sa Edukasyon, Kultura at kagalingang Panlipunan
   (Committee on Education,Culture and Social Welfare)  - Member

Comments