Kagawad Rodolfo R. Quintero 
 Lupon sa mga Alituntunin at Pribelehiyo (Committe on Rules and Priveleges)  -  Member

 Lupon sa Kalusugan (Committe on Health)  -  Member


Comments