Kagawad Roberto G. Cruz Lupon sa mga Alituntunan at mga Pribelehiyo
                (Committe on Rules and Privileges)  -  Chairman

 Lupon sa Karapatang Pantao (Committe on Human Rights)  -  Member

 Lupon sa Pagpapaunlad ng Kabataan at Isports
                 (Committee on Youth and Sports Development )  -  Member

 Lupon sa Pagawaing Pampubliko (Committee on Public Works)  -  Member


Comments