Kagawad Orlando S. Lopez Lupon sa Edukasyon, Kultura at Kagalingang Panlipunan
      (Committe on Education, Culture and Social Welfare)  -  Chairman

 Lupon sa mga Kababaihan at Pamilya (Committe on Women and Family)  -  Member

 Lupon sa mga Alituntunin at Pribelehiyo (Committe on Rules and Priveleges)  - Member

 Lupon sa Pangangalaga sa Kapaligiran (Commitee on Environmental Protection)  -  Member


Comments