Kagawad Orlando D. Palaypay Lupon sa Karapatang Pantao (Committe on Human Rights)  - Chairman

 Lupon sa Pangangalaga sa Kapaligiran (Committee on Environmental Protection)  -  Member

 Lupon sa Kaayusan at Kaligtasang Pambayan (Committe on Peace and Order)  -  Member

 Lupon sa Kalusugan (Committe on Health)  -  Member

 Lupon sa Pagawaing Pampubliko (Committe on Public Works)  -  Member

Comments