Kagawad Deogracias C. Tuazon Lupon sa mga Kababaihan at Pamilya (Committee on Women and Family)  -  Member

 Lupon sa Karapatang Pantao (Committee on Human Rights)  -  Member

 Lupon sa Kaayusan at Kaligtasang Pambayan (Committe on Peace and Order)  -  Member

 Lupon sa Pagawaing Pampubliko (Committe on Public Works)  -  Member


Comments